DHR ÅNGEAVDELNINGEN  

Startsida

Fotogalleri

Historiken

Idrotten

Kalendern

Kontakter

Länkar

Medlemskap

Nyheter

Resmål

Studier

Styrelsen

Verksamheten

Hemsidan uppdaterad
den 26 september 2018

Webmaster
Peter Eriksson
Copyright © - DHR Ångeavdelningen 2018

 


MEDLEMSKAP I AVDELNINGEN

MEDLEMSAVGIFTER:
Huvudmedlem: 300 kronor / år
Familjemedlem: 175 kronor / år

MEDLEMSANTAL:
Vi är för närvarande 60 stycken medlemmar i avdelningen. Vill du bli medlem i DHR och vår avdelning kan du klicka på denna länk för att ansöka om medlemskap: Medlemsansökan i DHR.

BLANKETTER:
Reseersättning - Avdelningen
Reseersättning - Idrotten

FÖRMÅNER:
Förutom de förmåner som förbundet har för medlemmarna, har avdelningen lokalt inrättat medlemsförmåner och de är som följer;

Högkostnadsskydd för läkemedel och läkarbesök. Detta är en medlemsförmån som består av ett bidrag på 450 kr och är uppdelat enligt följande; Apoteksbolaget ansvarar för det medicinska högkostnadsskyddet, vilket uppgår till 1 800 kr. På frikort för medicin, samt uppvisande av medlemskap, erhåller du 300 kr. Landstinget ansvarar för högkostnadsskyddet som uppgår till 900 kr gällande behandling såsom; läkarbesök, behandlingsavgift för sjukgymnastik, utprovning av hjälpmedel samt remitterad fotvård. På frikort för behandling, samt uppvisande av medlemskap, erhåller du 150 kr.

Högkostnadsskyddet vid sjukhusvistelse mer än 15 dygn i följd. Detta är en medlemsförmån som består av ett bidrag på 500 kr.

Högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Detta är en medlemsförmån som består av ett bidrag på 150 kr. Landstinget ansvarar för hjälpmedels högkostnadsskyddet som uppgår till 1800 kr per år. På frikort för hjälpmedel, samt uppvisande av medlemskap, erhåller du 150 kr.

Dessa fyra högkostnadsskydd kan sökas var för sig och högst en gång per år - räknat från årsmöte till årsmöte.

Ånge DHR: s rekreationsfond - Malmbergs minnesfond:
I makarna Olof och Jean Malmbergs testamente, tilldelades Ånge DHR en större summa pengar som enligt testamentet, skall gå till medlemmarnas väl. Styrelsen har i enlighet med föregående årsmötesbeslut, instiftat en fond ur vilken medlemmarna, kan söka medel för rekreation. De pengar som delas ut i form av bidrag till någon form av rekreation, är avkastningen på dessa arvspengar. För att ha möjlighet att erhålla bidrag ur fonden, måste vissa kriterier vara uppfyllda. Dessa kriterier är:

  • Du skall ha varit medlem i avdelningen minst 24 månader. Din ansökan skall styrkas med intyg från läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut eller dylik.

  • Vid rekreation utomlands, skall någon form av resehandling kunna uppvisas.

  • Sökes bidrag för behandling eller liknande, skall kvitto på behandlingskostnad kunna uppvisas. Detta kvitto skall vara vidimerat av behandlande personal.

  • Bidrag ur fonden kan högst erhållas vart annat år av en och samma medlem.

Pengar ur fonden kommer att kunna sökas fyra (4) gånger per år med följande sista ansökningsdatum – 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. En summa på 10 000 kronor avsätts varje år till bidragsmedel. Detta förutsatt att avkastningen i fonden uppgår till minst 10 000 kronor. Sittande styrelse beslutar sedan om vem eller vilka som tilldelas bidrag. Vid eventuellt avslag, skall styrelsen motivera sitt beslut. Det fonderade beloppet är 175 000 kronor och placeras på ett sådant sätt att en hög och säker avkastning ges.